Type I/#XX470: Shulamith Sarah Feuerstein, alias “Shulamith Firestone”