Type I/#XX470:¬†Shulamith Sarah Feuerstein, alias “Shulamith Firestone”