Type V/#BB31: Lana Sarah Ivanescu, alias “Lana Ivans/Lara Blaze”