Type I/#i163: Katy Sarah Einberg, alias “Katee Owen”