Alphabetic List of all Jewesses Documented

 • Abrabanel, Mona Sarah (V/#DD72)
 • Abrahmson, Tillie Sarah (I/#FF119)
 • Ackerman, Alanna Sarah (II/#E88)
 • Adelsohn, Traci Sarah (II/#X461), alias “Traci Adell”
 • Adler, Donna Sarah (II/#FF116), alias “Kym Donaldson”
 • Aguf, Tsilya Sarah (III/#F106)
 • Aharonov, Anna Sarah (I/#P301)
 • Ainsztein, Batsheva Sarah (II/#G124)
 • Akko, Avital Sarah (V/#EE93)
 • Alberstein, Chava Sarah (II/#G120)
 • Alberti, Olga Sarah (II/#D69)
 • Albertson, Rosalie Sarah (II/#BB33)
 • Aldana, Rachel Sarah (V/#A5)
 • Aleksandrowicz, Galina Sarah (III/#D60)
 • Alemu, Dashka Sarah (V/#W441)
 • Alon, Amit Sarah (III/#TT394)
 • Alperowitz, Letty Sarah (I/#A8)
 • Amarnek, Trudi Sarah (IV/#L222)
 • Amerson, Kim Sarah (I/#ii179)
 • Amir, Michal Sarah (II/#CC56)
 • Amons, Nancy Sarah (IV/#JJ193)
 • Annenberg, Vicky Sarah (II/#J188)
 • Antonaz, Laura Sarah (V/#A7), alias “Laura Antonelli”
 • Apel’sin, Maya Sarah (II/#K210)
 • Apter, Josie Sarah (II/#D60)
 • Aronheim, Lonnie Sarah (I/#M243)
 • Arrow, Merna Sarah (III/#M242)
 • Aschenheim, Rosa Sarah (IV/#T381)
 • Audibert, Ginette Sarah (IV/#X469)
 • Auerbach, Muriel Sarah (II/#B27)
 • Aumont, Tina Sarah (V/#C40)
 • Ausfeher, Yael Sarah (II/#VV430)
 • Avener, Robin Sarah (V/#CC51)
 • Averbykh, Naomi Sarah (I/#A3), alias “Rosa Avery”
 • Avilov, Bella Sarah (II/#XX475)
 • Avraham, Maya Sarah (I/#K200)

 

 • Bachman, Sylvia Sarah (I/#A7), alias “Sigrid Kohler”
 • Baker, Marina Sarah (II/#O286)
 • Bakshi, May Sarah (III/#i164)
 • Balint, Belinda Sarah (II/#JJ190)
 • Bar-Ilan, Tamara Sarah (I/#PP310)
 • Bardo, Katja Sarah (IV/#X460)
 • Bardofsky, Tahlia Sarah (III/#L220)
 • Barkan, Lee Sarah (III/#GG136)
 • Barnato, Rinah Sarah (V/#DD77)
 • Barris, Beth Sarah (II/#K203)
 • Bar-Zohar, Yael Sarah (IV/#JJ190)
 • Beinert, Carmine Sarah (II/#T386)
 • Belkin, Hazel Sarah (II/#D65)
 • Bell, Arlene Sarah (III/#A1)
 • Bell, Lake Sarah (III/#HH152)
 • Beller, Kathy Sarah (I/#G121)
 • Belzberg, Leah Sarah (II/#S361)
 • Benayoum, April Sarah (V/#FF115)
 • Bensimon, Suzanne Sarah (III/#HH151)
 • Benzaquen, Stéphanie Sarah (III/#G128)
 • Berenblum, Simone Sarah (II/#U408)
 • Berenstein, Karna Sarah (II/#EE90)
 • Berger, Allochka Sarah (I/ii175)
 • Berger, Luciana Sarah (II/#C44)
 • Berkley, Elizabeth Sarah (III/#DD73)
 • Berliner, Myra Sarah (II/#F100)
 • Bernard, Susan Sarah (II/#Y489)
 • Bettelheim, Eunice Sarah (IV/#J189)
 • Biller-Safran, Francesca Sarah (IV/#Z518)
 • Binion, Marianne Sarah (II/#RR352)
 • Blacker, Tina Sarah (III/#P301), alias “Tina Louise”
 • Blackman, Honor Sarah (II/#T385)
 • Bleiberg, Jennifer Sarah (II/#CC57)
 • Blick, Marina Sarah (II/#U404)
 • Blitzer, Miryam Sarah (I/#A9)
 • Blokman, Limor Sarah (III/#C49)
 • Blum, Stephanie Sarah (III/#EE97), alias “Linda Gordon”
 • Blustein, Rose Sarah (III/#F101), alias “Joan Blondell”
 • Boberach, Eva Sarah (IV/#W442)
 • Boin, Julia Sarah (IV/#Z520)
 • Bond, Michelle Sarah (I/#DD75), alias “Michelle Monaghan”
 • Bonham-Carter, Helena Sarah (V/#CC53)
 • Born, Emily Sarah (IV/#B20)
 • Bovy, Phoebe Sarah (II/#W443)
 • Braff, Erin Sarah (IV/#D62)
 • Brandner, Sarah Sarah (IV/#O289)
 • Braude, Samantha Sarah (I/#Y483), alias “Sammy Braddy”
 • Breitbach, Louise Sarah (IV/#X464)
 • Breuer, Joan Sarah (II/#S369)
 • Brezenoff, Joy Sarah (I/#T387)
 • Brinkman, Joan Sarah (II/#J189)
 • Brosh, Nina Sarah (IV/#Z544)
 • Brotman, Dora Sarah (I/#C42)
 • Brownstein, Donna Sarah (II/#AA16), alias “Busty Brown”
 • Brugman, Devin Sarah (I/#H142)

 

 • Campau, Carol Sarah (III/#C48), alias “Carol Conners”
 • Camuglia-deRosa, Frances Sarah (V/#A1), alias “Fran Gerard”
 • Caplan, Lizzie Sarah (II/#L220)
 • Carnovsky, Tevah Sarah (III/#i162)
 • Carrino, September Sarah (V/#A4)
 • Cassels, Bernadette Sarah (II/#E89)
 • Cates, Phoebe Sarah (IV/#Z511)
 • Cederberg, Fran Sarah (II/#P303)
 • Chagall, Zorah Sarah (V/#D62)
 • Chaiken, Jeanette Sarah (II/#PP319)
 • Chaiker, Oxsana Sarah (I/#AA13), a.k.a. Aksana Shyker
 • Chaimovich, Basya Sarah (I/#W442)
 • Chait-Morris, Claire Sarah (II/#WW453)
 • Chandler, Dianne Sarah (IV/#A3)
 • Charnes, Abby Sarah (II/#XX474)
 • Chayefsky, Miryam Sarah (I/#D63), alias “Darcie Dolce”
 • Chernin, Carla Sarah (IV/#C48), alias “Carlotta Champagne”
 • Chudnofsky, Erica Sarah (II/#Q320)
 • Citronova, Candi Sarah (II/#YY492)
 • Cixoux, Geneviève Sarah (IV/#D69)
 • Cohen, Cleo Sarah (II/#NN277)
 • Cohen, Lauren Sarah (I/#B22)
 • Cohn, Crystal Sarah (III/#B21)
 • Combattente, Wendy Sarah (V/#C48), alias “Wendy FIori”
 • Connelly, Jennifer Sarah (II/#Q323)
 • Cooper, Peggy Sarah (II/#XX477)
 • Cowan, Catherine Sarah (III/#XX470), a.k.a. Caylee Cowan
 • Dabrowska, Beata Sarah (II/#RR351), alias “Ewa Sonnet”
 • Dadon, Natalay Sarah (I/#W443)
 • Daniels, Devon Sarah (II/#AA12)
 • Dann, Greta Sarah (III/#HH155)
 • Danyushkina, Nadezhda Sarah (I/#ii176)
 • Dardashti, Elissa Sarah (V/#DD78)
 • David, Pam Sarah (V/#B24)
 • Davidson-Sorkin, Amy Sarah (II/#TT396)
 • Davis, Ann Sarah (IV/#B29)
 • Deichman, Liat Sarah (IV/#S361)
 • Diamond, Aleska Sarah (III/#S360)
 • Diamond, Jan Sarah (IV/#C41)
 • Diamond, Nell Sarah (II/#GG132)
 • Diestenfeld, Maya Sarah (II/#AA10)
 • Dorfman, Andi Sarah (II/#GG134)
 • Dortmunder, Sonya Sarah (IV/#GG130)
 • Dovator, Eileen Sarah (II/#P301)
 • Dressler, Mira Sarah (I/#G123)
 • Drucker, Janicka Sarah (I/#B21), alias “Jana Defi” etc.
 • Druckmiller, Irene Sarah (II/#N265)
 • Dubinsky, Veronika Sarah (I/#CC51)
 • Dubnowicz, Yael Sarah (II/#PP312)
 • Ducoin, Geneviève Sarah (I/#W449)
 • Dvorkin, Roz Sarah (II/#WW455)
 • Dworsky, Sally Sarah (I/#BB30)

 

 • Efron, Élise Sarah (IV/#DD70)
 • Ehrlich, Martha Sarah (II/#XX473)
 • Eichenthal, Allison Sarah (I/#CC50)
 • Eisler, Bracha Sarah (II/#XX471)
 • Eitingon, Jane Sarah (II/#C45), alias “Sensual Jane”
 • Elghanian, Sarit Sarah (II/#MM251)
 • Elgrabli, Sapir Sarah (III/#E81)
 • Eliyahu, Zhidka Sarah (IV/#H140)
 • Elkabetz, Gila Sarah (V/#T382)
 • Ellison, Debbie Sarah (IV/#X465)
 • Elmach, Pearl Sarah (II/#TT391)
 • Elpeleg, Anna Sarah (V/#EE92)
 • Endel, Diane Sarah (III/#B23)
 • Engelhardt, Florence Sarah (II/#R344)
 • Engelking, Bea Sarah (II/#BB37)
 • Engler, Mady Sarah (II/#O289)
 • Enker, Tallie Sarah (II/#W447)
 • Ensler, Hannah Sarah (II/#L228)
 • Eshkeri, Francesca (V/#D67)
 • Eskouri, Rhona Sarah (V/#HH155)
 • Esquivel, Anna Sarah (V/#DD71), alias “Anna Nobel”
 • Esterkes, Roni Sarah (I/#Y487)
 • Esterman, Nel Sarah (II/#P309)
 • Estrin, Megan Sarah (IV/#C40), alias “Esra”

 

 • Fackenheim, Janice Sarah (II/#NN262)
 • Falk, Ariel Sarah (III/#J181)
 • Farber, Kim Sarah (I/#HH150)
 • Farinelli, Patricia Sarah (V/#C49)
 • Farkas, Szófia Sarah (III/#L222)
 • Feinberg, Emily Sarah (IV/#DD75), alias “Emily Arth”
 • Feis, Evelyn Sarah (II/#E82)
 • Feldbaum, Louise Sarah (II/#W448)
 • Fenice, Adriana Sarah (II/#WW451)
 • Fenichel, Sophie Sarah (II/#NN278)
 • Ferenczi, Sandra Sarah (I/#YY491)
 • Feuerabend, Donna Sarah (III/#KK215)
 • Fiedler, Joanne Sarah (II/#Z540)
 • Fink, Janice Sarah (II/#J184), alias “Janice Ian”
 • Finkel, Katie Sarah (I/#F100)
 • Finkelkraut, Chana Sarah (IV/#W443)
 • Fischbein, Cassie Sarah (IV/#W441)
 • Fischel, Marilyn Sarah (IV/#B21), alias “Marilyn Davis”
 • Fischer, Andrea Sarah (IV/#A2), alias “Chloe Vevrier”
 • Fitelberg, Riat Sarah (IV/#JJ192)
 • Fleiss, Linda Sarah (IV/#C45)
 • Flom, Leoni Sarah (IV/#DD71)
 • Florsheim, Erica Sarah (II/#DD74)
 • Frankel, Jasmine Sarah (III/#H140)
 • Frankenberg, Joyce Sarah (III/#F100), alias “Jane Seymour”
 • Frankenstein, Mazie Sarah (III/#J189)
 • Freiderix, Linda Sarah (II/#T389)
 • Freidman, Amit Sarah (III/#L223)
 • Freud, Nicola Sarah (II/#F101)
 • Freund, Jerilyn Sarah (II/U/#402)
 • Friedlander, Estera Sarah (I/#M247)
 • Friedman, Cyndi Sarah (I/#CC52), a.k.a. Cyndi Freeman
 • Froim, Nofar Sarah (II/#YY490)
 • Frolich, Herta Sarah (II/#O281)

 

 • Garelik, Trish Sarah (I/#BB39)
 • Garfunkle, Leena Sarah (III/#KK212)
 • Gaufberg, Lalia Sarah (III/#J188)
 • Gazala, Yuval Sarah (III/#DD72)
 • Gelbard, Marlene Sarah (I/#BB31)
 • Gelfand, Arlette Sarah (III/#G122)
 • Gellner, Elaine Sarah (III/#W446)
 • Geltwasser, Louise Sarah (II/#BB35)
 • Gepner, Leslie Sarah (IV/#TT399)
 • Gertzog, Francine Sarah (II/#N260)
 • Gilead, Mandy Sarah (IV/#XX472)
 • Gingold, Kate Sarah (III/#W448)
 • Glancz, Evie Sarah (IV/#EE93)
 • Glaser, Heidi Sarah (II/#CC53)
 • Goldberg, Michelle Sarah (IV/#VV430)
 • Golden, Ginny Sarah (I/#LL239)
 • Goldstein, Elyse Sarah (I/#X473)
 • Golubev, Zorah Sarah (II/#FF117)
 • Gompertz, Yvette Sarah (I/#L220)
 • Gordetsky, Alit Sarah (I/#L222)
 • Gorovetz, Larissa Sarah (V/#E86)
 • Gottlieb, Moira Sarah (III/#WW459)
 • Gottschalk, Heather Sarah (IV/#G129)
 • Gourarie, Yocheved Sarah (II/
 • Gradow, Jocelyn Sarah (II/#P305)
 • Graf, Maxine Sarah (II/#WW450)
 • Graffenberg, Shiva Sarah (II/#D63)
 • Green, Carole Sarah (II/#C49)
 • Green, Cathy Sarah (I/#BB33)
 • Greenberg, Helen Sarah (III/#EE99)
 • Greenberg, Jess Sarah (III/#A9)
 • Greiner, Justine Sarah (II/#X467)
 • Grossman, Adele Sarah (I/#XX472)
 • Groth, Alexandra Sarah (II/#LL234)
 • Gru, Michal Sarah (IV/#FF119)
 • Gruja, Marina Sarah (V/#A8)
 • Grunfeld, Nancy Sarah (III/#GG138)
 • Grunthal, Libra Sarah (III/#L229)
 • Gugliotti, Alvah Sarah (V/#F109)
 • Gulker, Shelly (II/#U403)
 • Gumplowicz, Dana Sarah (I/#B25)
 • Gurewitsch, Orli Sarah (I/#Q320)
 • Gurvitz, Batsheva Sarah (IV/#T380)
 • Guttenplan, Lucy Sarah (II/#M245)
 • Hachette, Marcelline Sarah (III/#HH150)
 • Haddon, Dayle Sarah (II/#G121)
 • Hafkind, Tosia Sarah (III/#G127)
 • Hahn, Ludella Sarah (I/#T384)
 • Halaf, Shahar Sarah (V/#G120)
 • Halberstam, Margo Sarah (IV/#G127)
 • Hambourg, Marlene Sarah (II/#VV432)
 • Hammer, Jamie Sarah (I/#AA11)
 • Hassan-Bronheim, Juliette Sarah (IV/#E89)
 • Hazansky, Sapir Sarah (II/#W446)
 • Hazen, Ora Sarah (IV/#AA13)
 • Hecksher, Theo Sarah (II/#MM258)
 • Heifetz, Flora Sarah (II/#BB34)
 • Hensley, Pam Sarah (IV/#C43)
 • Herman, Sivan Sarah (II/#WW459)
 • Hershkoviz, Hila Sarah (II/#SS378)
 • Hidary, Vanessa Sarah (V/#B27)
 • Hilsberg, Connie Sarah (IV/#G120)
 • Hilsher, Bekah Sarah (II/#U400)
 • Himmelfarb, Cheryl Sarah (IV/#D61)
 • Hobsbaum, Amanda Sarah (I/#GG131)
 • Hoffberger, Callie Sarah (III/#O281)
 • Hogrefe, Heather Sarah (III/#Y487)
 • Holland, Kathy Sarah (II/#WW450)
 • Holtz, Rebecca Sarah (I/#YY499)
 • Horowitz, Miriam Sarah (I/#F109)
 • Horowitz, Winona Sarah (II/#L221), alias “Winona Ryder”
 • Horvath, Tundi Sarah (IV/#W447)
 • Huberman, Deborah Sarah (II/#B21), alias “Debby Hooper”
 • Hurvitz, Candace Sarah (IV/#E81)
 • Hyams, Isabel Sarah (II/#i163)

 

 • Idan, Sariyah Sarah (II/#BB32)
 • Ifergam, Noam Sarah (II/#Z555)
 • Ifradi, Tohar Sarah (V/#LL230)
 • Iskovits, Angie Sarah (I/#CC58)
 • Issacs, Juliette Sarah (III/#W441)
 • Issacson, Ilana Sarah (I/#B26), alias “Ilana Mercer”

 

 • Jablons, Naomi Sarah (III/#BB30)
 • Jackman, Teresa Sarah (II/#E81)
 • Jacová, Martina Sarah (IV/#AA15), alias “Kyla Cole”
 • Janis, Shelly Sarah (III/#S364), alias “Shelly Jamieson”
 • Janowitz, Rhonda Sarah (III/#J186)
 • Jelen, Andreja Sarah (III/#R341), alias “Busty Cassandra”
 • Jessel, Sheila Sarah (II/#T388)
 • Johansson, Scarlett Sarah (III/#L228)
 • Joyce, Barbara Sarah (II/#T387)
 • Julis, Shani Sarah (III/#DD70)
 • Kadosh, Emanuelle Sarah (II/#V427)
 • Kafka, Juliana Sarah (III/#i169)
 • Kahane, Whitney Sarah (II/#EE95), alias “Whitney Kaine”
 • Kahlo, Antonella Sarah (V/#CC56)
 • Kahn, Dee Sarah (II/#A5)
 • Kaldor, Maris Sarah (II/#QQ332)
 • Kallinger, Ivana Sarah (III/#i165)
 • Kalmayer, Gayle Sarah (II/#AA18)
 • Kapell, Maura Sarah (II/#LL233)
 • Kaplowitz, Patty Sarah (I/#i160)
 • Kaptur, Trudy Sarah (II/#O282)
 • Kastenmayer, Irene Sarah (IV/#NN270)
 • Katchalsky, Odessa Sarah (I/#C44)
 • Katz, Lisa Sarah (III/#HH156)
 • Kaufer, Lucy Sarah (II/#M241)
 • Kaufman, Ruth Sarah (II/#V429)
 • Kay, Sheyna Sarah (II/#C43)
 • Kazan, Lanie Sarah (I/#KK211)
 • Kempner, Francine Sarah (IV/#E80)
 • Kessler, Nell Sarah (II/#H147), alias “Sydney Hearthstone”
 • Kevitch, Lindsey Sarah (III/#i167)
 • Kiesler, Hedwig Sarah (II/#FF110), alias “Hedy Lamarr”
 • Kiger, Susan Sarah (III/#C47)
 • King, Madeline Sarah (IV/#G121)
 • Kintisch, Svelyana Sarah (II/#W444)
 • Kistler, Darci Sarah (III/#J184)
 • Klein, Barbara Sarah (II/#GG138), alias “Barbi Benton”
 • Klein, Karla Sarah (II/#B23)
 • Kleinfeuer, Leila Sarah (II/#O287), alias “Leila Lowfire”
 • Klemperer, Alexandra Sarah (II/#D61
 • Kletzki, Nina Sarah (I/#B27)
 • Klinger, Lillian Sarah (III/#ii173), alias “Lily Madison”
 • Klinghofer, Josephine Sarah (II/#KK214)
 • Koch, Naomi Sarah (II/#UU413)
 • Kogun, Luciana Sarah (II/#R342)
 • Kolodkhin, Rakhel Sarah (I/#T381)
 • Konvitz, Sonja Sarah (IV/#C44)
 • Kopkind, Zoe Sarah (II/#P304)
 • Koppel, Cheryl Sarah (I/#E86)
 • Kornblau, Renate Sarah (III/#O284)
 • Kornicker, Tess Sarah (III/#N265)
 • Kornmesser, Marie-Caroline Sarah (III/#GG137)
 • Kournikova, Anna Sarah (IV/#N261)
 • Kovalenko, Alina Sarah (III/#PP317)
 • Kranz, Paula Sarah (II/#HH157), a.k.a. Paula Broadwell
 • Kravchuk, Raissa Sarah (II/#V426)
 • Kreutzberg, Zondra Sarah (III/#K201)
 • Kriegel, Milly Sarah (II/#T381)
 • Kross, Ella Sarah (II/#MM253)
 • Kubovitzky, Adriana Sarah (III/#FF114)
 • Kubovy, Karen Sarah (II/#RR355)
 • Kudrow, Lisa Sarah (I/#F106)
 • Kugelmas, Melissa Sarah (II/#EE98)
 • Kurlander, Carrie Sarah (I/#YY499)
 • Lager, Ruth Sarah (II/#A8)
 • Lambert, Nehama Sarah (II/#Y488)
 • Landers, Katrina Sarah (III/#CC57), alias “Jenny McClain”
 • Landowska, Noreen Sarah (III/#X462)
 • Langenthal, Abbie Sarah (III/#D63)
 • Lanzman, Julie Sarah (I/#N266)
 • Lapinsky, Cheryl Sarah (I/#Y488)
 • Laskau, Gayle Sarah (I/#C43)
 • Laubenstein, Myra Sarah (II/#EE93)
 • Laufer, Zivia Sarah (II/#CC54)
 • Lawson, Nigelle Sarah (II/#AA13)
 • Laxer, Ella Sarah (II/#UU412)
 • Lazare, Laura Sarah (I/#XX479)
 • Leardini, Christina Sarah (V/#B21)
 • Leftwich, Jane Sarah (III/#B22)
 • Lehrman, Stella Sarah (I/#i169)
 • Leinsdorf, Amanda Sarah (III/#OO299)
 • Leinster, Maura Sarah (II/#FF118)
 • Lembersky, Zofiya Sarah (I/#CC59)
 • Leonard, Bronya Sarah (III/#P307)
 • de Leone, Tifa Sarah (V/#A3)
 • Leopold, Marni Sarah (IV/#F107)
 • Lesser, Rivka Sarah (III/#A6)
 • Levan, Yaffa Sarah (III/#J187)
 • Leverson, Ada Sarah (I/#X468)
 • Levitan, Audra Sarah (I/#L221)
 • Levy, Marion Sarah (III/#CC54), alias “Paulette Goddard”
 • Levy, Robin Sarah (I/#O283)
 • Levyne, Marlene Sarah (II/#D68)
 • Lewinsky, Monica Sarah (II/#HH156)
 • Lichtenfeld, Kim Sarah (II/#Z500)
 • Lindheim, Diane Sarah (IV/#JJ197), alias “Dede Lind”
 • Linssen, Saskia Sarah (III/#NN274)
 • Littauer, Natalie Sarah (I/#N261)
 • Litwin, Arlene Sarah (II/#AA11)
 • Loewe, Ashley Sarah (II/#M241)
 • London, Lisa Sarah (I/#BB37)
 • Lonstein, Shoshanna Sarah (I/#GG138)
 • Lowe, Misha Sarah (III/#P308)
 • Lubetkin, Erna Sarah (II/#N263)
 • Lubitsch, Bri Sarah (IV/#C42)
 • Luftschein, Sheila Sarah (III/#L225)
 • Lupo, Janet Sarah (III/#C41)
 • Luzatti, Stacy Sarah (V/#CC59)
 • Maazel, Trudy Sarah (I/#L229)
 • Mahler, Diane Sarah (II/#X468)
 • Mahr, Fae Sarah (IV/#JJ191)
 • Makovsky, Sophie Sarah (I/#Y480), alias “April O’Neil”
 • Malamud, Zivia Sarah (V/#EE91)
 • Malka, Maral Sarah (V/#D65)
 • Mandelkorn, Joyce Sarah (I/#A1), alias “Joyce Gibson”
 • Manzari, Leah Sarah (III/#QQ339), alias “Danni Ashe”
 • Marcus, Jody Sarah (II/#AA14)
 • Margolin, Irma Sarah (IV/#R341), alias “Irma Madigan”
 • Markson, Ruby Sarah (I/#EE94)
 • Martin, Abby Sarah (II/#CC51)
 • Masserman, Margaret Sarah (III/#A19)
 • Mauer, Ida Sarah (II/#Z505)
 • Maybach, Serena Sarah (IV/#F101)
 • Mayer, Bronwyn Sarah (II/#WW456)
 • Mazlish, Brigette Sarah (II/#D67)
 • Meir, Shoshanna Sarah (I/#AA15), alias “Sexy Sabra”
 • Melamid, Karen Sarah (I/#A7)
 • Melchin, Sandra Sarah (IV/#JJ196), alias “Wifey”
 • Melkman, Lydia Sarah (II/#WW457)
 • Mendes, Marjorie Sarah (II/#F105)
 • Mermelstein, Lynn Sarah (II/#CC50)
 • Merz, Alessia Sarah (V/#BB39)
 • Mesilati, Shahaf Sarah (III/#LL234)
 • Messner, Bluma Sarah (I/#LL237)
 • Metzenbaum, Bonnie Sarah (II/#VV431)
 • Mezvinsky, Bella Sarah (I/#G125), alias “Abella Danger”
 • Michaels, Ellen Sarah (I/#A5), a.k.a. Ellen Gruber
 • Michelle, Abbey Sarah (II/#C41), alias “Violetta Storms”
 • Miller, Jackie Sarah (III/#P309)
 • Milshtain, Caroline Sarah (III/#QQ333)
 • Milstein, Ella Sarah (IV/#i161)
 • Minsky, Leah Sarah (I/#E85)
 • Mirisch, Wendy Sarah (III/#X461)
 • Misch, Laura Sarah (II/#B26)
 • Missoni, Roberta Sarah (V/#AA15)
 • Mitchell, Shay Sarah (I/#J187)
 • Mogul, Liana Sarah (I/#BB35)
 • Moore, Alecia Sarah (III/#Y480), alias “Pink”
 • Morganthau, Lorna Sarah (II/#H149), alias “Lorna Morgan”
 • Mor-Godor, Rina Sarah (IV/#GG139), alias “Sonia Barshev”
 • Morrison, Kathryn Sarah (IV/#L220)
 • Moshe, Hilla Sarah (V/#CC58)
 • Moss, Sharon Sarah (II/#FF111)
 • Mossberg, Ariel Sarah (II/#F102)
 • Napelbaum, Faye Sarah (II/#NN277)
 • Neuberger, Anne Sarah (II/#R340)
 • Neufeld, Jenny Sarah (II/#YY499)
 • Neumanova, Renee Sarah (II/#AA17)
 • Neustadt, Elfrida Sarah (I/#VV434)
 • Newman, Laraine Sarah (III/#EE98)
 • Nimni, Eden Sarah (V/#BB36)
 • Nissensohn, Jeri Sarah (II/#L222)
 • Nova, Yulia Sarah (II/#EE98)
 • Nozick, Amy Sarah (II/#i167)
 • Nussbaum, Virginia Sarah (II/#A9)
 • Nyro, Laura Sarah (V/#C41)

 

 • Oberstein, Arlene Sarah (III/#P303)
 • Ohlin, Sheila Sarah (III/#Q327)
 • Ohrbach, Katrina Sarah (III/#i161)
 • Olanski, Daria Sarah (II/#QQ330)
 • Opalsky, Natalya Sarah (I/#AA12), alias “Nika Movenka”
 • Oplinger, Maryan Sarah (IV/#i162)
 • Oppenheim, Jill Sarah (III/#P302), alias “Jill St. John”
 • Oppens, Priscilla Sarah (I/#H143)
 • Ordoñez, Luisa Sarah (V/#D69)
 • Oreskovich, Alesha Sarah (I/#YY497)
 • Orlow, Sandra Sarah (IV/#E87)
 • Ornitz, Cindy Sarah (IV/#L221)
 • Ostrander, Elizabeth Sarah (III/#PP318)
 • Ostreicher, Josephine Sarah (II/#C48)
 • Ostroff, Jayne Sarah (I/#B24)
 • Ottenstein, Jessica Sarah (III/#H147)
 • Ozaki-Morgenstern, Gwen Sarah (IV/#Z521), alias “Hitomi Tanaka”

 

 • Packer, Ricky (I/#W448)
 • Padovnick, Sally Sarah (II/#H144)
 • Paltrow, Gwenyth Sarah (III/#RR355)
 • Pascal, Françoise Sarah (V/#D60)
 • Paschenko, Svetlana Sarah (II/#K200), alias “Felicity Fey”
 • Passtel, Ala Sarah (IV/#A1), alias “Karen Spolnikova” etc.
 • Perets, Noa Sarah (III/#JJ190)
 • Perlmutter, Audrey Sarah (II/#C47)
 • Petrack, Esther Sarah (IV/#DD71)
 • Petschuk, Allison Sarah (III/#PP319)
 • Pevsner, Nicole Sarah (III/#YY493)
 • Phillips, Lauren Sarah (III/#J180)
 • Pickelner, Stella Sarah (III/#D61), alias “Stella Cox”
 • Piller, Anna Judith (II/#K202), alias “Anna Baltzer”
 • Pinsky, Melinda Sarah (I/#GG139), alias “Melinda Palmer”
 • Plaut, Mikki Sarah (II/#BB36)
 • Pogostkin, Kamilla Sarah (I/#H149)
 • Politzer, Jane Sarah (II/#MM258)
 • Poole, Stacey Sarah (II/#B25)
 • Portnoy, Eli Sarah (II/#K204), alias “Lana Kendrick”
 • Possack, Leona Sarah (II/#DD79)
 • Potamkin, Janet Sarah (III/#L227)
 • Praeger, Tracey Sarah (III/#Q328), alias “Busty Belle”
 • Pressberg, Elaine Sarah (III/#BB33)

 

 • Q
 • Rabin, Wendy Sarah (II/#EE99)
 • Raczin, Elhana Sarah (II/#XX472)
 • Rafaeli, Bar Sarah (IV/#KK216)
 • Rappoport, Gilda Sarah (II/#E83), alias “Rona Scott”
 • Raskin, Ruth Sarah (III/#M241)
 • Raskob, Virna Sarah (III/#RR350)
 • Raskovits, Gina Sarah (III/#PP310)
 • Ratajkowski, Emily Sarah (I/#F107)
 • Reich, Lisa Sarah (IV/#K201), alias “Lisa Matthews”
 • Reid, Virve Sarah (III/#A5)
 • Reigner, Lisette Sarah (II/#TT390)
 • Ribicoff, Zara Sarah (II/#T380)
 • Rich, Giselle Sarah (III/#GG139), alias “Gigi Ricci”
 • Richeimer, Rita Sarah (II/#G125)
 • Riklis, Aurora Sarah (I/#W447)
 • Riley, Rachel Sarah (IV/#X461)
 • Rinna, Lisa Sarah (V/#A2)
 • Rischman, Louise Sarah (II/#A3), alias “Julie Williams”
 • Rivan, Or Sarah (III/#DD71)
 • Robbins, Vanessa Sarah (I/#M240)
 • Roberts, Tanya Sarah (II/#M246)
 • Rogowsky, Nesya Sarah (I/#DD77)
 • Roith, Frieda Sarah (III/#D67)
 • Rojinski, Palina Sarah (IV/#EE97)
 • Rome, Julia Sarah (III/#A3), alias “Julia Lyndon”
 • Root, Gloria Sarah (IV/#C47)
 • Rosen, Clyda Sarah (II/#A2), a.k.a. Vietta Taafe
 • Rosenkranz, Rosina Sarah (III/#H143)
 • Rosewater, Nina Sarah (II/#OO293)
 • Rosmarin, Brittany Sarah (III/#i166), alias “Brittany Elizabeth”
 • Ross, Ruthy Sarah (III/#CC52)
 • Rothkirchen, Shaula Sarah (II/#SS371)
 • Rothko, Nettie Sarah (II/#VV435)
 • Rubenfeld, Rachel Sarah (II/#YY491)
 • Rubin, Gail Sarah (I/#F108)
 • Rudin, Sasha Sarah (III/#W442)
 • Sacker, Jade Sarah (I/#GG130)
 • Sackler, Brenda Sarah (III/#QQ338), alias “Kelly Madison”
 • Sadikoff, Halina Sarah (I/#L228)
 • Safirstein, Jennnifer Sarah (II/#WW452), alias “Jennica”
 • Saperstein, Rose Sarah (II/#NN279)
 • Saltzman, Julianne Sarah (IV/#AA16), a.k.a. Julianne Kissinger
 • Sandler, Shauna Sarah (III/#YY499), a.k.a. Shauna Sand
 • Sands, Laura Sarah (II/#Q329), alias “Becky Clay” etc.
 • Saperstein, Rose Sarah (II/#NN279)
 • Sapir, Carly Sarah (IV/#EE92)
 • Satanovsky, Alinka Sarah (II/#FF119)
 • Sattler, Rihanna Sarah (IV/#E83)
 • Sauls, Judith Sarah (III/#S361), alias “Lee Meredith”
 • Schaeffer, Geula Sarah (II/#i160)
 • de Schaeffer, Chris Sarah (III/#G120)
 • Schaffner, Yehudit Sarah (I/#W446)
 • Schalk, Iris Sarah (III/#EE94)
 • Schermerhorn, Alison Sarah (II/#V422), alias “Alison Brie”
 • Schiller, Rivkah Sarah (I/#D65)
 • Schlensky, Irenka Sarah (I/#V426)
 • Schlosser, Yvette Sarah (II/#X465)
 • Schneider-Gelin, Maria Sarah (V/#D61)
 • Schnitzer, Ina-Marie Sarah (IV/#A7), alias “Jordan Carver” etc.
 • Schoenstein, Bella Sarah (II/#BB30)
 • Schoenthal, Elena Sarah (I/#D69)
 • Schore, Alexia Sarah (II/#B29)
 • Segré, Simone Sarah (V/#ii175)
 • Seligman, Rhonda Sarah (I/#WW459)
 • Sendyk, Courtney Sarah (II/#W441)
 • Shalit, Mindy Sarah (IV/#BB33)
 • Shapalov, Keri Sarah (II/#WW458)
 • Shapell, Carol Sarah (II/#HH152)
 • Shapp, Dorly Sarah (II/#U401)
 • Sharon, Viveca Sarah (V/#B26), a.k.a. Coral Sharon
 • Shaya, Carol Sarah (III/#R349)
 • Sheffield, Sally Sarah (I/#K201)
 • Shero, Bernice Sarah (V/#D66)
 • Shorenstein, Charlene Sarah (III/#W440)
 • Shulansky, Yasmin Sarah (IV/#GG138)
 • Shusterman, Svetlana Sarah (IV/#G120)
 • Sidorenko, Katya Sarah (II/#QQ333), alias “Sha Rizel”
 • Siegalbaum, Jill Sarah (I/#Y481)
 • Siegenthal, Marilyn Sarah (IV/#BB32)
 • Silk, Roxanne Sarah (III/#FF115)
 • Silverman, Sarah Sarah (I/#N260)
 • Simmons-Jude, Jacqueline Sarah (I/#X461)
 • Simon, Dorothy Sarah (III/#AA17)
 • Simon, Hadar Sarah (II/#W445)
 • de Simone, Ria Sarah (V/#AA17)
 • Simonsen, Lauren Sarah (IV/#B22), alias “Lauren Southern”
 • Singer, Lori Sarah (IV/#X462)
 • Siskind, Rhona Sarah (I/#H140)
 • Slackman, Rhea Sarah (IV/#A4)
 • Slate, Jenny Sarah (I/#WW455)
 • Slater, Helen Sarah (IV/#X463)
 • Slominsky, Yvonne Sarah (II/#G123)
 • Sokolsky, Rae Sarah (I/#H146)
 • Solarcz, Tonya Sarah (I/#i162), alias “Busty Ali”
 • Sondheimer, Keli Sarah (III/#R342)
 • Sonnenfeldt, Simone Sarah (II/#DD72)
 • Sostrin, Trudi Sarah (II/#A4), alias “Letha Weapons”
 • Spaak, Patricia Sarah (I/#H141)
 • Spakler, Connie Sarah (I/#VV435)
 • Spassky, Darlene Sarah (I/#D61)
 • Spiegal, Nancy Sarah (III/#BB37)
 • Stachelberg, Lenore Sarah (I/#KK219)
 • Stein, Katrina Sarah (II/#F106), a.k.a. Katrina vanden Heuval
 • Stein, Susan Sarah (II/#C40)
 • Steinbach, Elza Sarah (III/#N264)
 • Steinberg, Ellen Sarah (II/#A1), alias “Annie Sprinkle”
 • Stern, Suzanne Sarah (I/#LL230)
 • Sternbaum, Leah Sarah (IV/#B23)
 • Stone, Brianna Sarah (I/#BB36)
 • Stone, Emma Sarah (II/#N261)
 • Stowe, Madeleine Sarah (II/#Q322)
 • Stransky, Jennie Sarah (II/#F108)
 • Strassel, Kimberly Sarah (III/#ii175)
 • Strassman, Augusta Sarah (I/#P309)
 • Streisand, Barbra Sarah (I/#KK212)
 • Stroheim, Gerda Sarah (II/#DD70)
 • Strossen, Judy Sarah (IV/#CC53)
 • Stutz, Jodi Sarah (II/#VV439)
 • Subotnick, Jill Sarah (II/#N264)
 • Sulkowicz, Emma Sarah (IV/#Z537)
 • Sunnes, Merelda Sarah (II/#XX476)
 • Susskind, Bernice Sarah (III/#YY494)
 • Sussman, Adeenah Sarah (II/#JJ199)
 • Sutro, Marilyn Sarah (V/#B23)
 • Swados, Sandra Sarah (II/#PP310)
 • Sweet, Heather Sarah (II/#W454), alias “Dita von Teese”
 • Szilyagi, Ilona Sarah (IV/#FF112)
 • Sztokman, Yudina Sarah (I/#P308)

 

 • Tabler, Inessa Sarah (III/#J182)
 • Tahari, Akivah Sarah (V/#U401)
 • Talmon, Minerva Sarah (II/#J185)
 • Tapirsky, Evgenia Sarah (I/#CC56)
 • Tarnowicz, Trudy Sarah (I/#J182), alias “Trudy Eyre”
 • Tartakov, Vicki Sarah (I/#W441)
 • Taylor-Young, Leigh Sarah (IV/#A9)
 • Teisch, Eugenia Sarah (II/#B24)
 • Teitel, Carole Sarah (I/#H145), alias “Misty Donovan” etc.
 • Tekel, Yvonne Sarah (II/#ii172)
 • Telser, Natalie Sarah (II/#YY498)
 • Temešz, Klara Sarah (I/#K204)
 • Terushkin, Naomi Sarah (III/#Q321)
 • Tessler, Liana Sarah (I/#JJ199)
 • Teubal, Idith Sarah (III/#E80)
 • Tischauer, Batya Sarah (III/#AA18), alias “Bobbi Crandell”
 • Tischauer, Tuviah Sarah (II/#S360)
 • Titanchi, Moran Sarah (V/#FF113)
 • Tizard, Lindsey Sarah (I/#H147)
 • Tobin, Francine Sarah (IV/#B24)
 • Toeplitz, Lina Sarah (II/#Q321)
 • Trachtenberg, Michelle Sarah (III/#DD77)
 • Traub, Melanie Sarah (II/#XX478)
 • Trump-Kushner, Ivanka Sarah (IV/#Z551)
 • Turkow, Marcia Sarah (IV/#O287)
 • Tyschler, Teri Sarah (II/#TT395)
 • Tyszelman, Lee Sarah (II/#P307)

 

 • U

 

 • Vaijnberg, Sofie Sarah (II/#RR359)
 • Vaszonyi, Ida Sarah (I/#K205)
 • Vayntrub, Milana Sarah (II/#Z533)
 • Velkovsky, Angela Sarah (II/#K201)
 • Verkaik, Petra Sarah (IV/#Z501)
 • Vigoda, Inger Sarah (V/#E80)
 • Vinocur, Holly Sarah (II/#TT397)
 • Vitebsky, Diane Sarah (III/#B25)
 • Volpe, Bella Sarah (III/#C42)
 • Vorspan, Glyn Sarah (IV/#R342)
 • Vuolo, Lindsey Sarah (V/#CC57)

 

 • Waldorf, Sabrina Sarah (IV/#i163), alias “somelittleslut”
 • Waldteufel, Jessica Sarah (II/#E86)
 • Warren, Lesley Sarah (IV/#AA10)
 • Waskow, Joanne Sarah (III/#C45)
 • Weaver, Sigourney Sarah (II/#G122)
 • Wechsler, Delia Sarah (II/#R341)
 • Weinstock, Doreen Sarah (I/#X462)
 • Welsziker, Claudia Sarah (III/#FF110), alias “Claudia Wells”
 • Wilczkowsky, Lillian Sarah (IV/#XX473), alias “Chesty Morgan”
 • Willis, Aliyah Sarah (I/#XX477), alias “Alia Janine”
 • Wistrich, Corinne Sarah (I/#E81)
 • Wohlfeiler, Amy Sarah (I/#CC54), alias “Lauren Redd”
 • Wolfer, Caprice Sarah (II/#QQ331)
 • Wolk, Zinette Sarah (II/#F109)
 • Wolper, Shelly Sarah (II/#S368)
 • Wurtzel, Sandra Sarah (III/#H144)

 

 • Yarkovsky, Lina Sarah (II/#K205), alias “Lina Neznakomka”
 • Yazdi, Tara Sarah (V/#T381)

 

 • Zakova, Anya Sarah (I/#CC55), alias “Busty Merilyn” etc.
 • Zechner, Linda Sarah (IV/#T385), alias “Susan Denberg”
 • Zederbaum, Diane Sarah (III/#H142)
 • Zeigler, Esther Sarah (IV/#BB37)
 • Zeligsberger, Alvah Sarah (III/#H141)
 • Zelkow, Dina Sarah (I/#GG132)
 • Zemanova, Veronica Sarah (I/#LL231)
 • Zernova, Elena Sarah (IV/#CC59)
 • Ziffren, Audrey Sarah (I/#XX475)
 • Zilberstein, Tahel Sarah (II/#Z589)
 • Zinn, Joan Sarah (II/#H141), alias “Ivana Nolte”
 • Zipperstein, Allie Sarah (I/#FF111)
 • Zisenwine, Joanne Sarah (II/#UU416)
 • Zubrin, Talia Sarah (III/#S366)
 • Zukin, Sharon Sarah (III/#L221)
 • Zygelboim, Sally Sarah (II/#V428)