Type II/#A7: Sylvia Sarah Bachman, alias “Sigrid Kohler”