Type V/#CC52: Karin Sarah Haïm, alias “Mathilda May”