Type II/#O287: Leila Sarah Kleinfeuer, alias “Leila Lowfire”