Type III/#P305: Selma Sarah Szajkowski, alias “Ruby Tini”