Type IV/#G123: Charlotte Sarah Helmkamp, alias “Charlotte Kemp”